Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Zalecenia dla polskiego systemu opieki zdrowotnej na podstawie wyciągniętych wniosków dotyczących pandemii Covid-19

To unikalny moment na wdrożenie poważnych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia – zgodnie podkreślali eksperci biorący udział w listopadowym webinarium1, zainicjowanym przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA we współpracy z Pracodawcami RP oraz Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. W wyniku dyskusji ekspertów polskich i zagranicznych powstał dokument, zawierający rekomendacje dla polskiego systemu ochrony zdrowia, wynikające z wniosków wyciągniętych z pierwszej fali pandemii Covid-19.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 ujawnił wiele problemów związanych z ochroną zdrowia w Polsce, a jednocześnie był powodem dyskusji na temat koniecznych reform. Obecna, trudna sytuacja wskazuje, że ​​zdrowie społeczeństwa powinno być priorytetem w działaniach rządu, ponieważ jest podstawowym warunkiem trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego i stabilnego funkcjonowania państwa.

Słabe strony polskiego systemu zdrowia, ujawnione przez pierwszą falę pandemii, wskazują na potrzebę podjęcia określonych działań w celu poprawy jego funkcjonowania. Dokument, pt. „Rekomendacje zmian w polskim systemie ochrony zdrowia poprawiające dostęp do świadczeń medycznych dla pacjentów. Wnioski związane z pandemią COVID-19” jest próbą przedstawienia kierunków zmian i systemowych rekomendacji, które mogą wesprzeć polski rząd w odbudowie silnego, dobrze zorganizowanego, efektywnego i odpornego na kryzys systemu ochrony zdrowia.

„Przez wiele lat zwlekano z potrzebnymi zmianami w ochronie zdrowia. Dziś mamy idealny moment, aby odważnie zacząć działać. Jestem przekonana, że dziś zarówno rządzący, jak i społeczeństwo znacznie lepiej rozumieją jak ważny dla nas wszystkich jest dobrze działający system ochrony zdrowia. Zdrowe społeczeństwo to zdrowa gospodarka. Nic lepiej niż obecny kryzys zdrowotny nie unaoczniło tego związku.” – podkreśla Nienke Feenstra, Prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Kluczowe rekomendacje wskazane przez ekspertów, mające na celu usprawnienie działania systemu ochrony zdrowia w Polsce dotyczą przede wszystkim zwiększenia nakładów publicznych na ten cel i optymalizacji alokacji środków, m.in. przesunięcie terapii pacjentów z leczenia szpitalnego do ambulatoryjnego, a także efektywne wdrożenie rozwiązań w obszarze e-zdrowia i implementację koncepcji ochrony zdrowia w oparciu o wartość (value-based healthcare). Eksperci zgodnie wskazywali również na potrzebę podjęcia konkretnych działań w celu zwiększenia zasobów ludzkich i efektywnego ich wykorzystania w opiece nad pacjentami.

„Pandemia COVID-19 sprawiła, że kluczowe problemy widzimy bardziej klarownie niż dotychczas, a równocześnie przyczyniła się do znacznego zwiększenia zgody społecznej i politycznej na wprowadzenie tych zmian. Uważamy, że musimy wykorzystać obecny moment i wprowadzić zmiany, które w krótkim terminie, ale przede wszystkim w okresie przyszłych dziesięcioleci przyczynią się do poprawy jakości zdrowia obywateli, z korzyścią dla sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.” – tłumaczy Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

„Priorytetem jest utrwalenie myślenia o zdrowiu jako o czynniku bezpośrednio powiązanym z jakością życia społecznego oraz gospodarki. Równocześnie konieczne jest spojrzenie na możliwy zwrot z inwestycji w nasze bezpieczeństwo zdrowotne, a nie tylko na perspektywę kosztową.” – przekonuje dr Agnieszka Sznyk, Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Inicjatorzy dokumentu wierzą, że zaproponowane rekomendacje, wypracowane na podstawie wymiany doświadczeń między polskim, a zagranicznymi ekspertami, przyczynią się do skutecznego kształtowania systemu ochrony zdrowia w Polsce w najbliższej przyszłości oraz długofalowo, a sugerowane wytyczne będą miały wpływ na decyzje decydentów. Dokument zostanie przekazany m.in. do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rekomendacje są dostępne tutaj.

1 Webinar pt: 'Wpływ COVID-19 na polski system ochrony zdrowia', który odbył się 12 listopada 2020 r.