Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    Projekt ustawy budzi szereg wątpliwości, które dotyczą głównie tego, że na przedsiębiorców nakłada się nieproporcjonalnie wysokie kary i obciążenia. Nie widzimy uzasadnienia dla takich zmian. W związku z tym przedstawiamy konkretne propozycje zmian: 

Zmiany w ramach art. 7d ustawy o transporcie drogowym.

 • Zmiana art. 7d ust. 1 ustawy o transporcie drogowym dodaje regulacje zgodnie, z którą ewentualna wykonalna decyzja administracyjna o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia określone w załącznikach do ustawy o transporcie będzie podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogu dobrej reputacji. W ocenie Pracodawców RP niepokojące jest dodanie tego typu zasady prawnej, bowiem do tej pory przepis ten dotyczył tylko poważnych naruszeń określonych w aktach prawa wtórnego Unii Europejskiej. Wprowadzenie tożsamej zasady i sankcji w sytuacji naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów określonych w załączniku do ustawy o transporcie drogowym, jako podstawy do wszczęcia postępowania w zakresie spełniania przez niego wymogu dobrej reputacji, w sytuacji gdy część tych przewinień karana jest karą pieniężną w wysokości 50 PLN, wydaje się być znacząco nieproporcjonalne do ewentualnej skali przewinień.
  Takie obostrzenie przepisów zagraża również normalnemu funkcjonowaniu w zakresie swobody działalności gospodarczej i będzie stanowiło łatwą przyczynę eliminowania określonych przedsiębiorców z rynku a także tworzyło sytuacje potencjalnie korupcjogenne. Należy bowiem przypomnieć, iż w przypadku utraty spełniania wymogu dobrej reputacji, w związku z nałożoną karą administracyjną, przedsiębiorca pozbawiony zostaje możliwości dalszego prowadzenia swojej działalności. Nakładanie tego typu sankcji może w ostateczności doprowadzić do pojawiania się problemów finansowych przedsiębiorców, a w konsekwencji do ich upadłości. Dlatego wnioskujemy o wykreślenie tej propozycji z Projektu.
 • Analogicznie do powyższego - dodanie ust. 1a do art. 7d sprawi, iż wprowadzona zostanie tożsama procedura wobec przedsiębiorcy zarządzającego transportem w sytuacji, gdy karę pieniężną otrzyma jednej z kierowców w ramach zarządzanego przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym argumenty z punktu powyżej znajdują zastosowanie również tutaj z uwzględnieniem, iż sytuacja ta jest dużo bardziej daleko idąca bowiem nieproporcjonalne sankcje będą stosowane wobec podmiotów, które same nie dopuściły się przewinienia. Dlatego wnioskujemy o wykreślenie tej propozycji z Projektu.

Zmiany w ramach art. 89a ustawy o transporcie drogowym.

 • W ramach zmian zaproponowanych do art. 89a ustawy o transporcie drogowym proponuje się zmianę dotychczasowego przepisu w ten sposób, iż Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonujący dotychczas kontroli w zakresie przewozu drogowego na warunkach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy, będą mogli prowadzić tego typu kontrolę, w momencie wejścia w życie Projektu, również na warunkach i w trybie określonych w Ustawie o transporcie drogowym.
  Tego typu rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, w tym w szczególności w zakresie możliwości nakładania kar określonych w załączniku do Ustawy o transporcie drogowym, w sytuacji gdy kontroli dokonują już m.in. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, Funkcjonariusze Policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej, wydaje się być niepotrzebnym, a także będzie skutkować jeszcze większą ilością kontroli realizowanych wobec przedsiębiorców transportowych. Tymczasem już teraz są oni grupą zawodową kontrolowaną niezwykle często. W ocenie Pracodawców RP wystarczającym jest zachowanie aktualnych kompetencji Państwowej Inspekcji i Pracy i dokonywanie przez nią kontroli na warunkach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego wnioskujemy o wykreślenie tej propozycji z Projektu. 

Zmiany w obrębie art. 92a i załączników.

 • Dodanie ust. 2 do art. 92a a w konsekwencji zasady zgodnie z którą osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie będzie również mogła podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 2000 PLN (maksymalna kumulacja kar to 5000 PLN) w sytuacji naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Jest to kolejne w tym projekcie rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorców. W ocenie Pracodawców RP nie zostało ono uzasadnione w sposób odpowiedni w ramach Projektu
  a także Projektodawcy nie wskazują jakie racje przemawiają za rozszerzeniem odpowiedzialności również na osoby zarządzające przedsiębiorstwem w sytuacji braku ich wpływu na konkretne przewinienia podległych im osób. Dlatego wnioskujemy o wykreślenie tej propozycji z Projektu. 
 • Zwiększenie wysokości kar pieniężnych w ramach przepisów Projektu i Załączników. Projekt zmienia w sposób znaczący przepisy dotyczące nakładanych kar pieniężnych, w tym zwiększa się maksymalny pułap jednej kary do kwoty 15 000 PLN (obecnie 10 000 PLN), ustala się maksymalny limit sumy kar na 15 000 PLN (obecnie 10 000 PLN) oraz, co zostało już wskazane, wprowadza się nową kategorię kar dla osób zarządzających przedsiębiorstwem (od 200 do 2000 PLN; łącznie suma kar maksymalnie 5000 PLN). Tak drastyczne zwiększenie stawek jest nieproporcjonalne i niewspółmierne w stosunku do wagi potencjalnie naruszanych przepisów Należy wskazać, iż Projektodawca ustanawia możliwość karania przedsiębiorców sankcjami aż o 30% większymi niż dotychczas. Tego typu posunięcie może skutkować negatywnymi konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorców, ich rodzin i gospodarstw domowych a w konsekwencji nawet doprowadzić do upadłości części z nich, szczególnie w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych. Należy w tym zakresie wziąć również pod uwagę fakt, iż branża transportowa jest już w sposób znaczący obciążana nadmierną ilością regulacji prawnych a Projektodawca proponuje wzmocnienie sankcji za niespełniania przez przedsiębiorców transportowych części tychże regulacji. Dlatego wnioskujemy o wykreślenie tej propozycji z Projektu.


Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej