Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec Projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W związku z opublikowaniem Projektu ustawy z dnia 12 lipca 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają uwagi wobec niniejszego dokumentu.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, który ukierunkowany będzie na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Źródłami finansowania Funduszu mają być przede wszystkim obowiązkowe składki na Fundusz stanowiące 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy oraz danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych.

Pracodawcy RP podkreślają jednak, że - abstrahując od samej idei przyświecającej Projektodawcy mającej na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących – niniejszy projekt należy ocenić negatywnie. Dodatkowe obciążenie przewidziane w projekcie dotyczy bowiem w przeważającej większości polskich przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów. Ponadto zaproponowane przepisy skomplikują dodatkowo system podatkowy i stworzą potencjalnie niebezpieczny precedens, polegający na nakładaniu coraz to nowych danin na przedsiębiorców dla realizowania doraźnych celów rządu.

Należy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapisami projektu wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa, co może spowodować niepewność w zakresie przyszłych obciążeń publicznoprawnych.

Pełny tekst stanowiska jest dostępny tutaj.