Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu ustawy o rynku pracy

Uznajemy za słuszne wprowadzenie nowej ustawy, która zastąpi wielokrotnie nowelizowaną ustawę  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niemniej jednak w naszej ocenie, tak daleko idące zmiany wymagają szerokiej dyskusji i analizy z udziałem partnerów społecznych. 

Dlatego uważamy, że powinny być one omawiane w ramach Rady Dialogu Społecznego i specjalnie powołanego do tego celu Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy, funkcjonującego na mocy Uchwały Nr 14 partnerów społecznych z 14 lipca 2016 r. Przypominamy o tym, że gremium to przez ostatnie dwa lata pracowało nad rekomendacjami, które miały stanowić podstawę dla przyszłych działań legislacyjnych Ministerstwa. Z tego względu pomijanie Rady Dialogu Społecznego przy przygotowaniu i procedowaniu tak ważnej regulacji uważamy za jawne łamanie zasad dialogu społecznego. Podobnie krytycznie oceniamy wyznaczenie jedynie 30-dniowego okresu na przedstawienie uwag do projektowanej ustawy. Przy zupełnie nowym i bardzo obszernym akcie prawnym, tak krótki termin należy uznać za przejaw prowadzenia konsultacji w sposób nierzetelny. Takie działanie ze strony Ministerstwa, które jednocześnie przewodniczy Radzie Dialogu Społecznego, stanowi wyraz lekceważenia partnerów społecznych, ich opinii oraz samego dialogu społecznego.

W odniesieniu natomiast do projektu ustawy o rynku pracy, to zawiera on zarówno rozwiązania, które uznajemy za pozytywne, jak i te oceniane przez nas negatywnie. W szczególności krytycznie oceniamy brak przepisów zabezpieczających Fundusz Pracy przed wydatkowaniem jego środków niezgodnie z przeznaczeniem. Był to główny postulat partnerów społecznych, który w projektowanej ustawie nie został uwzględniony. Ponadto naszym zdaniem trudno uznać przygotowany projekt za odpowiadający na wyzwania stojące obecnie, ale i w przyszłości przed polskim rynkiem pracy. Dotyczy to chociażby tzw. fikcyjnego bezrobocia i osób, które rejestrują się wyłącznie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejny problem to poziom aktywności zawodowej, który w Polsce jest dużo niższy niż wynosi średnia dla państw UE. Tymczasem rozwiązania ujęte w tym zakresie w projektowanej ustawie należy uznać za stanowczo niewystarczające.

Pełny tekst stanowiska jest dostępny tutaj.