Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec Projektu rozporządzenia z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

W związku z opublikowaniem Projektu rozporządzenia z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają uwagi wobec niniejszego dokumentu.

Po dokonaniu analizy Projektu rozporządzenia Pracodawcy RP zwracają uwagę na potrzebę poddania pod rozwagę rozszerzenia listy czynności objętych zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących o przewóz okazjonalny samochodem osobowym. W odniesieniu bowiem do tego rodzaju czynności, jednym z wymogów zgodnego z prawem ich wykonywania jest co do zasady uiszczanie zryczałtowanych opłat za przewóz przed rozpoczęciem takiego przewozu w formie bezgotówkowej (por. art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy o transporcie drogowym). Oznacza to, że do prawidłowego wykonania takiej umowy niezbędne jest wykorzystanie rachunku bankowego bądź innego elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego transfer gotówki.

Stwierdzić zatem można, że w odniesieniu do takich czynności nie zachodzi ryzyko nieprawidłowości przy prowadzeniu ewidencji, gdyż ewidencjonowanie odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi, które z jednej strony gwarantują poprawność, z drugiej zaś umożliwiają skuteczne określenie konkretnej transakcji związanej z daną wpłatą.

Nie wydaje się zatem uzasadnione, w sytuacji, w której istnieją dostępne elektroniczne sposoby ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, nakładanie na przedsiębiorców świadczących usługi przewozu okazjonalnego samochodem osobowym obowiązku wykorzystywania kas rejestrujących.

Nie sposób także stwierdzić, aby techniczno-organizacyjne aspekty prowadzenia tego rodzaju działalności wymagały wykorzystywania kas rejestrujących. Pamiętać bowiem trzeba, że co do zasady przewóz okazjonalny świadczony jest przez poszczególnych przedsiębiorców niejako „dodatkowo”, niezależnie od podstawowego, osiąganego przez nich dochodu.

W związku z powyższym istnieje potrzeba rozszerzenia katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych o przewóz okazjonalny samochodem osobowym.

Stanowisko jest również dostępne tutaj.