Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

O Radzie Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego (RDS) to instytucja dialogu trójstronnego w Polsce, funkcjonująca na poziomie centralnym. Stanowi ona forum współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Rada zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. 


Cele Rady Dialogu Społecznego:

 • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
 •  realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
 •  działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego  porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
 •  wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.


Kompetencje

Rada Dialogu Społecznego ma prawo:

 •  przygotowywać projekty aktów prawnych, które są obligatoryjnie rozpatrywane przez Radę Ministrów (tzw. quasi inicjatywa ustawodawcza);
 •  występować do właściwego ministra z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktu prawnego;
 •  wnioskować do Rady Ministrów o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie projektu aktu normatywnego;
 •  kierować zapytania do właściwych ministrów, którzy muszą udzielić na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni;
 • występować do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jeżeli w orzecznictwie Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych ujawniły się rozbieżności w wykładni prawa.
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodniczącego Rady do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu w zakresie właściwości Rady,
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodniczącego Rady do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych;
 • opiniowanie wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przedstawianie propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także zwiększenia minimalnego wynagrodzenia oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • opiniowanie założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej;
 • przedstawianie stanowisk w sprawach wniesionych przez Radę Ministrów, jej członków i inne organy państwowe;
 • rozpatrywanie kierowanych do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego wniosków dotyczących spraw objętych zakresem właściwości Rady Dialogu Społecznego.


Skład

    Członkami Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.


    Reprezentatywne organizacje pracodawców:

 •     Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 •     Konfederacja „Lewiatan”,
 •     Związek Rzemiosła Polskiego,
 •     Business Centre Club – Związek Pracodawców,
 •     Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 •     Federacja Przedsiębiorów Polskich

Reprezentatywne organizacje związkowe:

 •     NSZZ „Solidarność”,
 •     Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 •     Forum Związków Zawodowych.


    Członkami Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP są:

 •     Andrzej Malinowski
 •     Iwona Sroka
 •     Rafał Baniak
 •     Joanna Makowiecka-Gaca

Lista Zespołów problemowych RDS wraz z przedstawicielami Pracodawców RP znajduje się tutaj.

Więcej informacji o RDS znajdą Państwo tutaj.