Koronawirus, podatki i ZUS

Kolejne przedłużenie terminu na przekazanie zaliczek na PIT pracowników

Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Na mocy rozporządzenia przewiduje się dalsze przedłużenie terminu na wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego w formie zaliczek na podatek, o których mowa w art. 31 ustawy, od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Termin określony w art. 52o ust. 1 ustawy PIT, tj. 1 czerwca 2020 r., ulega przedłużeniu:

 • do 20 sierpnia 2020 r. - w odniesieniu do podatku dochodowego pobranego w marcu
 • do 20 października 2020 r. - w odniesieniu do podatku dochodowego pobranego w kwietniu

W przypadku natomiast:

 • zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
 • zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych 

- pobranych w maju 2020 r., termin ich wpłaty przedłuża się do dnia 20 grudnia 2020 r.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, iż w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi ponoszonymi przez podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników. 

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12334301/12690605/12690607/dokument449922.pdfWięcej czasu na przesłanie informacji IFT-2R

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Przepisy rozporządzenia przewidują przedłużenie terminu do złożenia informacji IFT-2R do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy CIT.

To kolejne przedłużenie terminu na przesłanie informacji IFT-2R z ustalonego wcześniej 1 maja 2020 r. na 31 lipca br.

Z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000096201.pdf


Przedłużony termin do przesłania informacji IFT-2R i ORD-U

Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

Został wydłużony: 

 • termin upływający w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa (ORD-U), do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane 
 • termin przesyłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r, informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT (IFT-2R), do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Rozporządzenie zostało opublikowane 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 563. (Dz. U. z 2020 r. poz. 563. Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2020 r.

Źródło tutaj


Termin na złożenie rocznego zeznania PIT wydłużony do 31 maja

Przedłużony został termin na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja. 

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób. 

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego. 

Zeznanie można złożyć przez platformę Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Źródło tutaj.


Więcej czasu na wypełnienie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych

Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. 

Większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe przyjmuje rok obrotowy równy kalendarzowemu, co oznacza, iż ich obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przypadają w pierwszej połowie 2020 r. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju (choroba COVID-19) istnieje zagrożenie niewywiązania się przez te jednostki z obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji nałożonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), a także stosujących przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, a także stosujących art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.). 

W związku z tym wydłużono terminy na wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. W praktyce terminy wydłużono w większości przypadków o 60 dni lub 2 miesiące. 

Z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło wytyczne dla organów administracji skarbowej, którymi mają się kierować przy udzielaniu ulg podatkowych na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców:

 1. Przesłanka koronawirusa może, co do zasady dotyczyć zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020r.
 2. W takim wypadku, jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów nie trzeba badać jego sytuacji finansowej (nie składa on oświadczenia majątkowego), a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku.
 3. Jeżeli jest to zobowiązanie roczne CIT lub PIT za 2019 r. należy działać jak wyżej, pod warunkiem, że podatnik spełnia warunki powyższe oraz podstawowy przedmiot działalności podatnika należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp).
 4. Jeżeli podatnik zgłasza się z zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50% tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną, stosuje się zasady wskazane w punkcie 1) i 2).
 5. Przypadki opisane w punktach od 1) do 4) należy załatwiać w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej.
 6. Jeżeli podatnik składa wniosek w stosunku do zobowiązań, których terminy upłynęły w marcu 2020 r., a korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, należy pogłębić ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej, zachowując oceny stanu majątkowego, jak w pkt 5) (nie składa oświadczenia majątkowego).
 7. Wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50% przed 1 marca 2020 r. mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w pkt 5) na okoliczność oddziaływania koronawirusem tylko wówczas, jeżeli należą do branż szczególnie zagrożonych (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, salony odnowy, fitness itp).
 8. Wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50% powstały przed 1 marca 2020r. podlegają rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).
 9. Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo, ale w takim wypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.

Więcej informacji tutaj


Rozporządzeniem z dnia 27 marca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku

Został wydłużone terminy do: 

1. Złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie: 

 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – do dnia 31 lipca 2020 r. 
 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do dnia 31 maja 2020 r

2. Wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Szczegółową informację można znaleźć tutajRozliczenie wydatków na walkę z koronawirusem w kosztach uzyskania przychodów

Z powodu braku szczególnych rozwiązań w specustawie, w kwestii kosztów należy kierować się zasadami ogólnymi przewidzianymi w ustawach o podatkach dochodowych. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, poza wyjątkami określonymi w ustawie, kosztami uzyskania przychodów są: 

 • są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów;
 • wydatki poniesione z zamiarem zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby przynosiło ono przychody także w przyszłości. 

Związek wydatków z przychodami nie musi być bezpośredni. Mając na względzie określony w Kodeksie pracy obowiązek pracodawcy do organizacji miejsca pracy i dbania o zdrowie swoich pracowników, niewątpliwie wydatki poniesione w celu profilaktyki i skutecznej walki z koronawirusem powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów

Tym samym wydatki poniesione na zakup środków czystości, artykułów higienicznych, maseczek, rękawiczek jednorazowych, itp. należy uznać za koszty pośrednie, rozliczane w dacie ich poniesienia


Rozliczenie straty w związku z konsekwencjami kwarantanny 

Działania prewencyjne związane z ochroną zdrowia i ograniczaniem ryzyka zarażenia koronawirusem mogą powodować utrudnienia i przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym pojawia się pytanie, czy poniesione w wyniku tych działań straty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Niestety na chwilę obecną nie zaproponowano rozwiązań, które rekompensowałyby przedsiębiorcom utracone korzyści w związku z np. wstrzymaniem produkcji, czy utrudnieniami w realizacji zleceń z powodu działań prewencyjnych związanych z ochroną przed koronawirusem. 

Ewentualne straty należy rozpatrywać na zasadach ogólnych. Kosztem uzyskania przychodów będą więc straty rzeczywiste, niezawinione, obejmujące ubytki naturalne i zdarzenia losowe. Dotyczyć będą jednak wyłącznie tych wydatków, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. 

Należy pamiętać, że kwestia kosztów uzyskania przychodów jest surowo oceniana przez organy administracji skarbowej. W związku z tym w sytuacji poniesienia straty warto zasięgnąć opinii profesjonalnego pełnomocnika.


Wsparcie w płatności należności podatkowych 

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp). 

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów.


Ministerstwo Finansów z pomocą dla MŚP

 • Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis (tutaj można się zapoznać z jego treścią) dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).
 • Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów pozwoli na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów.
 • Ministerstwo Finansów zdecydowało o obniżeniu opłaty prowizyjnej od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5 proc. do 0 proc.

Pomoc de minimis to szczególna kategoria wsparcia, które udziela państwo. Ze względu na swoją małą wartość nie zakłóca konkurencji w wymiarze unijnym. Nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Całkowita kwota pomocy de minimis, którą przyznaje państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, nie może przekroczyć 200 000 EUR w ciągu 3 lat kalendarzowych (bieżący rok podatkowy oraz 2 poprzednie lata podatkowe). Pomoc de minimis jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców.


Konkretne wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dla pozostałych wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Bez opłaty prolongacyjnej

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem 'Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.


Inne rozwiązania dot. płatności składek


Inne rozwiązania dla przedsiębiorców możliwe do wykorzystania i rekomendowane przez ZUS:

1. Zawieszenie działalności gospodarczej - minimum na 30 dni. W tym okresie przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, ani osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek - jeśli przedsiębiorca odczuwa skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, możliwe są następujące rozwiązania: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia - umorzenie należności.

 • gdy problem pojawia się z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, będzie on mógł je uregulować w późniejszym terminie. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną (Uwaga! zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczy wyłącznie odroczenia terminu płatności składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.). WAŻNE - można odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
 • jeśli już wcześniej istniało zadłużenie z tytułu składek i przedsiębiorca nie może go spłacić jednorazowo, należy złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się na układ ratalny i podpisze z nim umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, przedsiębiorca będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie będzie wymagane wówczas płacenie odsetek za zwłokę, a tylko uiszczenie opłaty prolongacyjnej (Uwaga! zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczy wyłącznie rozłożenia na raty składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.). Jeżeli było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.
 • gdy przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności, może on złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia. PAMIĘTAJMY - okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przedsiębiorcy przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury. UWAGA - dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu na raty należności lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie jest podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych.

(źródło ZUS)

Więcej szczegółów na stronie ZUS


Fundusze unijne 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało pakiet rekomendacji dotyczący rozliczania i korzystania z funduszy unijnych, który rozesłało do instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych (urzędy marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Instytucje te będą mogły - nie będzie w tym przypadku automatycznego stosowania - w uzasadnionych przypadkach:

 • wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają
 • wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych
 • rozliczać, na przykład przedsiębiorcom, wydatki między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa
 • zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później, tak żeby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie (np. dużą liczbę pracowników na pracy zdalnej)
 • pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie

Kolejne rekomendacje z 18 marca dot. możliwości:

 • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice), 
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom)
 • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne.
 • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).