Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Koronawirus, podatki i ZUS

Rozliczenie wydatków na walkę z koronawirusem w kosztach uzyskania przychodów

Z powodu braku szczególnych rozwiązań w specustawie, w kwestii kosztów należy kierować się zasadami ogólnymi przewidzianymi w ustawach o podatkach dochodowych. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, poza wyjątkami określonymi w ustawie, kosztami uzyskania przychodów są: 

 • są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów;
 • wydatki poniesione z zamiarem zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby przynosiło ono przychody także w przyszłości. 

Związek wydatków z przychodami nie musi być bezpośredni. Mając na względzie określony w Kodeksie pracy obowiązek pracodawcy do organizacji miejsca pracy i dbania o zdrowie swoich pracowników, niewątpliwie wydatki poniesione w celu profilaktyki i skutecznej walki z koronawirusem powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów

Tym samym wydatki poniesione na zakup środków czystości, artykułów higienicznych, maseczek, rękawiczek jednorazowych, itp. należy uznać za koszty pośrednie, rozliczane w dacie ich poniesienia

Rozliczenie straty w związku z konsekwencjami kwarantanny 

Działania prewencyjne związane z ochroną zdrowia i ograniczaniem ryzyka zarażenia koronawirusem mogą powodować utrudnienia i przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym pojawia się pytanie, czy poniesione w wyniku tych działań straty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Niestety na chwilę obecną nie zaproponowano rozwiązań, które rekompensowałyby przedsiębiorcom utracone korzyści w związku z np. wstrzymaniem produkcji, czy utrudnieniami w realizacji zleceń z powodu działań prewencyjnych związanych z ochroną przed koronawirusem. 

Ewentualne straty należy rozpatrywać na zasadach ogólnych. Kosztem uzyskania przychodów będą więc straty rzeczywiste, niezawinione, obejmujące ubytki naturalne i zdarzenia losowe. Dotyczyć będą jednak wyłącznie tych wydatków, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. 

Należy pamiętać, że kwestia kosztów uzyskania przychodów jest surowo oceniana przez organy administracji skarbowej. W związku z tym w sytuacji poniesienia straty warto zasięgnąć opinii profesjonalnego pełnomocnika.

Wsparcie w płatności należności podatkowych 

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp). 

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów.


Ministerstwo Finansów z pomocą dla MŚP

 • Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis (tutaj można się zapoznać z jego treścią) dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).
 • Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów pozwoli na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów.
 • Ministerstwo Finansów zdecydowało o obniżeniu opłaty prowizyjnej od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5 proc. do 0 proc.

Pomoc de minimis to szczególna kategoria wsparcia, które udziela państwo. Ze względu na swoją małą wartość nie zakłóca konkurencji w wymiarze unijnym. Nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Całkowita kwota pomocy de minimis, którą przyznaje państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, nie może przekroczyć 200 000 EUR w ciągu 3 lat kalendarzowych (bieżący rok podatkowy oraz 2 poprzednie lata podatkowe). Pomoc de minimis jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców.


Płatność składek ZUS

W związku z epidemią koronawirusa ZUS informuje o możliwości skorzystania z poniższych uproszczonych form pomocy, tj.:

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy. 

Więcej informacji oraz odpowiednie wnioski do wypełnienia dostępne na stronie WWW ZUS-u pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283


Inne rozwiązania dla przedsiębiorców możliwe do wykorzystania i rekomendowane przez ZUS:

1. Zawieszenie działalności gospodarczej - minimum na 30 dni. W tym okresie przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, ani osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek - jeśli przedsiębiorca odczuwa skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, możliwe są następujące rozwiązania: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia - umorzenie należności.

 • gdy problem pojawia się z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, będzie on mógł je uregulować w późniejszym terminie. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. WAŻNE - można odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
 • jeśli już wcześniej istniało zadłużenie z tytułu składek i przedsiębiorca nie może go spłacić jednorazowo, należy złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się na układ ratalny i podpisze z nim umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, przedsiębiorca będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie będzie wymagane wówczas płacenie odsetek za zwłokę, a tylko uiszczenie opłaty prolongacyjnej. Jeżeli było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.
 • gdy przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności, może on złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia. PAMIĘTAJMY - okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przedsiębiorcy przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury. UWAGA - dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu na raty należności lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie jest podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych.

(źródło ZUS)

Więcej szczegółów na stronie ZUS


Fundusze unijne 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało pakiet rekomendacji dotyczący rozliczania i korzystania z funduszy unijnych, który rozesłało do instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych (urzędy marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Instytucje te będą mogły - nie będzie w tym przypadku automatycznego stosowania - w uzasadnionych przypadkach:

 • wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają
 • wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych
 • rozliczać, na przykład przedsiębiorcom, wydatki między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa
 • zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później, tak żeby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie (np. dużą liczbę pracowników na pracy zdalnej)
 • pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie

Kolejne rekomendacje z 18 marca dot. możliwości:

 • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice), 
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom)
 • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne.
 • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).