Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Konsultacje przepisów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 5 kwietnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do tych wykazów

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 5 kwietnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 13 kwietnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 16 kwietnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 19 kwietnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 19 kwietnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.