Konsultacje przepisów

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy implementującej dyrektywy unijne

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 20 czerwca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 20 czerwca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 20 czerwca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 21 czerwca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r.

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 22 czerwca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 24 czerwca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 28 czerwca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 28 czerwca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 4 lipca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 5 lipca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 10 lipca na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl