Równość szans

Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach

Projekt ma na celu dostosowanie wypracowanego w ramach projektu narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.

Do udziału w projekcie zapraszamy średnie przedsiębiorstwa i ich pracowników, głównie kadrę zarządzającą wyższego i średniego szczebla - osoby mające wpływ na politykę zatrudnienia w firmie, podnoszenie kompetencji i rozwój pracowniczy. Realizacja projektu obejmuje następujące etapy: przeprowadzenie diagnozy (rekrutacja przedstawicieli 45 średnich firm do wywiadów IDI), opracowanie narzędzia, przeprowadzenie pilotażu narzędzia, przeprowadzenie seminariów wdrożeniowych, opracowanie podręcznika dobrych praktyk, powszechnienia działań i rezultatów.

Partnerzy projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Fundusz Współpracy (lider) Instytut Spraw Publicznych oraz Fabryka Dobrych Praktyk.

Czas realizacji: 01.12.2016 r.–31.07.2019 r. (32 miesiące).

Wartość projektu: 1 489 680,00 zł

Kwota dotacji: 1 489 680,00 zł (100% wartości projektu)

Cel główny projektu: 

Dostosowanie narzędzia przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw (dostępnego na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl) do potrzeby średnich przedsiębiorstw oraz opracowanie praktycznych narzędzi, sprzyjających realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Narzędzia te będą ogólnodostępne oraz bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych firm. Ponadto, przedstawiciele średnich firm będą mogły wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, których celem jest wsparcie we wdrażaniu rozwiązań równościowych w miejscu pracy.

Kontakt:

Ewa Bytniewska

tel. /22/518-87-47

e.bytniewska@pracodawcyrp.pl