MAK - Mazowiecka Akademia Kompetencji

MAK-Mazowiecka Akademia Kompetencji

Projekt jest realizowany przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Osi X Edukacja dla Regionu, Działanie 10.02 Kompetencje kluczowe osób dorosłych. 

Projekt skierowany jest do 880 osób w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Kryteria rekrutacji:

- zamieszkiwanie na terenie województwa mazowieckiego

- wiek 25 lat i więcej

Partnerzy projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (lider) i Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Czas realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2018

Wartość projektu: 3 236 896,49 zł

Kwota dotacji: 2 894 896,49 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 880 osób dorosłych w terminie do 31.03.2018r. Projekt skierowany jest do 880 osób w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Kontakt:

Ewa Bytniewska - Kierownik projektu

Tel. /22/ 518 87 47

e.bytniewska@pracodawcyrp.pl