Fundacja ESG Biznes

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Cele fundacji:

 • wspieranie rozwoju polskiej gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju biznesu w tym w raportowaniu ESG,
 • szeroka promocja i upowszechnianie naukowej i praktycznej wiedzy w zakresie zielonej transformacji, klimatu, ekologii, ochrony środowiska oraz nowych technologii ekologicznych,
 • budowanie świadomości ekologicznej w polskim społeczeństwie – w szczególności w środowisku przedsiębiorców – poprzez różnego rodzaju działania promocyjne i edukacyjne,
 • realizacja działań edukacyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii, ekologii, klimatu i ochrony środowiska skierowane do wszystkich grup wiekowych polskiego społeczeństwa,
 • promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu i środowiska,
 • propagowanie oszczędzania i zarabiania, w szczególności poprzez rozwój i popularyzację instalacji wykorzystujących OZE,
 • organizowanie konkursów nagradzających innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska i promowania wiedzy ekologicznej,
 • działanie doradcze w zakresie wdrażania rozwiązań w obszarze zielonej transformacji (w tym zielonego finansowania, taksonomii, certyfikacji “zieloności”), ekologii, klimatu, ochrony środowiska oraz nowych technologii ekologicznych, w tym określonych w Europejskiej Polityce Klimatycznej skierowane do sektora biznesowego, pozarządowego, samorządów i rządu,
 • wspieranie innowacji ekologicznych, w tym OZE poprzez integrację środowisk biznesowych, pozarządowych i publicznych,
 • wspieranie środowiska biznesowego w zakresie wprowadzania działań proekologicznych – doradztwo prawne, ekonomiczne,
 • wspieranie działalności firm i instytucji w celu zainicjowania procesu m.in. zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych tworzących warunki sprzyjające ekologicznemu aspektowi działalności i zdrowemu trybowi życia,
 • wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych działań, których celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce i jakości życia mieszkańców,
 • współpraca z innymi podmiotami na rzecz popularyzacji wiedzy na temat zielonej transformacji, ekologii, klimatu, ochrony środowiska oraz nowych technologii ekologicznych poprzez spotkania, konferencje i seminaria,
 • współpraca z rządem, samorządami i instytucjami pozarządowymi, a także środowiskiem biznesowym i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,
 • współpraca z instytucjami Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i ONZ opracowującymi programy zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie badań nad nowymi technologiami,
 • opracowywanie krótko- i długoterminowych prognoz dot. realizowanych i planowanych w Polsce działań proekologicznych,
 • rozwój nowych technologii i innowacji, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, OZE i redukcji emisji CO2,
 • prowadzenie specjalistycznych analiz w specjalnie przeznaczonych do tego i koordynowanych przez Fundację think tankach,
 • analiza środowiska prawnego i rekomendowanie rozwiązań prawnych dotyczących ochrony środowiska w Polsce i Europie,
 • analiza procesów wdrożeniowych w zakresie zielonej transformacji,
 • promowanie dobrych praktyk przedsiębiorstw w sferze zrównoważonego rozwoju,
 • upowszechnianie wiedzy, organizowanie form kształcenia, seminariów i konferencji w sferze systematyki Environmental – Social – Governance,
 • udział w konsultacjach oraz wdrażaniu systematyki ESG w praktykę gospodarki, jak również wspieranie innych podmiotów pracujących na rzecz nowych standardów przedsiębiorczości,
 • promowanie działań podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także instytucje Unii Europejskiej na rzecz urzeczywistnienia polityki zrównoważonego rozwoju.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • przeprowadzanie działań edukacyjnych, wdrożeniowych, naukowych, doradczych, badawczych i promocyjnych w zakresie określonym celami Fundacji,
 • organizowanie i prowadzenie konferencji, wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów, spotkań otwartych, debat oraz innych wydarzeń (w formie stacjonarnej, hybrydowej i online),
 • udział w kongresach, konferencjach, seminariach, targach i wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu,
 • przygotowywanie, realizacja oraz udział w projektach finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych, w tym europejskich oraz norweskich,
 • prowadzenie i wspieranie badań naukowych, przygotowywanie raportów, opinii, ekspertyz oraz innych analiz dotyczących celów Fundacji,
 • organizowanie różnego rodzaju wydarzeń związanych z tematyką ESG,
 • prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, publicystycznej, wydawniczej oraz mediowej,
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych związanych z działalnością i celami Fundacji,
 • organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
 • pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.


Prezes Fundacji

Bartosz Sowier


Rada Fundacji

Rafał Baniak

Jacek Cieplak

Piotr Kamiński


Nasze patronaty

Jeśli chcesz uzyskać patronat Fundacji Instytut Pracodawców – skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: sekretariat@esgbiznes.pl

Kontakt

sekretariat@esgbiznes.pl