Doraźny ZP ds. ochrony zdrowia

Zespół powołano w styczniu 2021 roku w związku z trwającą pandemią COPVID-19. Do zadań zespołu należy w szczególności wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w sprawach dotyczących polityki zdrowotnej państwa oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu.

Pracodawców RP reprezentują:

  • Andrzej Mądrala
  • Iwona Pająk

Do zadań Doraźnego zespołu problemowego ds. zamówień publicznych należy w szczególności:

  • wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w sprawach dotyczących polityki zdrowotnej państwa oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu;
  • dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania polityki finansowania całości lub wybranej części sektora ochrony zdrowia oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie;
  • analiza i ocena polityki zdrowotnej państwa w zakresie zabezpieczenia właściwego poziomu kadrowego pracowników ochrony zdrowia oraz kadr współuczestniczących przy wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie pożądanych rozwiązań systemowych dotyczących m.in. zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia oraz osób współuczestniczących przy wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej;
  • wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie koniecznych rozwiązań i stworzenia zabezpieczeń systemowych obowiązujących w okresie trwania i po zakończeniu pandemii COVID-19.