Karolina Patecka

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od stycznia 2009 roku do sierpnia 2012 roku odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Obecnie posiada uprawnienia do kompleksowej obsługi osób prawnych przed sądami powszechnymi oraz organami administracji państwowej wszystkich instancji.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w specjalizacji nieruchomości, które zdobyła pracując na stanowisku prawnika w krakowskich kancelariach radców prawnych oraz w charakterze in – house lawyer w dużych spółkach dewelopersko-budowlanych, grupie funduszy inwestycyjnych i domu maklerskim, a także obsługując branżę finansową. Ponadto pracowała jako szef zespołu prawa rynku nieruchomości w jednej z wiodących krakowskich kancelarii prawnych. Posiada nadto kompetencję w obsłudze spółek publicznych (notowanych na NC oraz GPW) oraz doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, które zdobywała w zespole prawnym jednej z wiodących spółek budowlanych w Krakowie, w zakresie budownictwa przemysłowego, w tym w zakresie reprezentacji przed KIO.

Prowadziła liczne postępowania sądowe dotyczące sporów w zakresie umów o roboty budowalne, odszkodowań w sprawach gospodarczych (w tym w zakresie zamówień publicznych oraz umów o wykonywanie robót budowlanych) i cywilnych, spraw o zapłatę, spraw o wykonanie umów oraz spraw w postępowaniach nieprocesowych. Posiada uprawnienia mediatora gospodarczego nadane przez Ministra Sprawiedliwości, występowała w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Gospodarczą oraz Małopolskim Centrum Arbitrażu Handlowego.

Dodatkowo, zajmowała się obsługą procesów budowlanych, przygotowywaniem umów opartych o FIDIC, negocjowaniem umów i kontraktów (posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach handlowych na podstawie prawa zamówień publicznych oraz w zakresie umów budowlanych), a także postępowaniami sądowymi i administracyjnymi w zakresie prawa budowlanego, procedurą udzielania zamówień publicznych (oraz występowałam przed organami odwoławczymi w sprawach sporów z zamawiającym) oraz pełną obsługą korporacyjną spółek wchodzących w skład grupy.

Powrót