KOMUNIKAT PO AUTONOMICZNYM POSIEDZENIU PARTNERÓW SPOŁECZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Reprezentatywni partnerzy społeczni (Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców BCC, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) spotkali się w dniu 6 maja br. celem omówienia bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. 

Na spotkaniu zostały ustalone poniższe kwestie:

1/ rozpoczęcie przygotowań do prac nad paktem społecznym;

2/ wymiana informacji na temat bieżącej sytuacji w poszczególnych branżach i regionach oraz ustalenie konieczności skoordynowanego monitorowania w ramach RDS funkcjonowania Tarcz antykryzysowych z udziałem MRPiPS, PIP i WRDS;

3/ rozpoczęcie prac Zespołu ds. nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego wraz z ustaleniem wstępnego harmonogramu.

Partnerzy społeczni zgodzili się co do potrzeby intensyfikacji prac w zakresie wdrożenia rozwiązań mających na celu dalsze ograniczanie negatywnych skutków epidemii Covid-19 w obszarze gospodarki i rynku pracy.