Dialog autonomiczny - sztab antykryzysowy

Partnerzy społeczni, będący członkami RDS (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców BCC, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) apelowali wielokrotnie do strony rządowej o pilne włączenie nas w prace nad tzw. Tarczami antykryzysowymi. Wystąpiliśmy również z inicjatywą włączenia RDS w prace Rządowego Zespołu Zarządzania. Niestety nasza propozycja została odrzucona. Rząd pomijał partnerów społecznych w pracach nad rozwiązaniami antykryzysowymi, a niektóre projekty w ogóle nie były konsultowane z RDS. Rząd rzadko także uwzględniał opinie partnerów społecznych w przygotowywanych regulacjach.

W tej sytuacji partnerzy społeczni rozpoczęli prace nad koncepcjami wyjścia z kryzysu. W pierwszej kolejności zajmiemy się oceną funkcjonowania rozwiązań zawartych w Tarczach antykryzysowych. Zgłoszone uwagi i rekomendacje zostaną przekazane stronie rządowej i wykorzystane w dalszych pracach legislacyjnych, zmierzających do usprawnienia obowiązujących regulacji oraz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju.