Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Zmiany w KKS pogorszą sytuację podatnika

Pracodawcy RP zwracają uwagę na projektowane regulacje w zakresie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, które znacząco i bezzasadnie mogą wpłynąć na pogorszenie pozycji podatników względem organów administracji skarbowych. Prezydent Andrzej Malinowski wystosowała w tej sprawie pismo do Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierza Kleiny. 

'W związku z procedowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Pracodawcy RP zwracają uwagę na projektowane regulacje w zakresie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, które znacząco i bezzasadnie mogą wpłynąć na pogorszenie pozycji podatników względem organów administracji skarbowych' - można przeczytać w piśmie.

Pracodawcy RP oceniają, że to może skutkować faktycznym wyłączeniem ochrony z art. 16a KKS w odniesieniu do znaczącej części przypadków korekt zeznań i deklaracji składanych przez podatników po zakończeniu kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, nawet jeżeli będą one składane w terminach

Obecnie § 1 art. 16a KKS brzmi: 'Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego  złożenia  deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony'.

Ma zostać dodany § 3, który ma stanowić, że: 'Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe'.

A w uzasadnieniu do projektu ustawy w odniesieniu do wdrażanego § 3 do art. 16a KKS, podano jedynie cyt. 'Proponuje się dodatkowo dodanie § 3, który wprowadza przesłankę negatywną dla stosowania § 1 w przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego'.

'W naszej ocenie ta zmiana, bez szczególnego uzasadnienia, zmienia zasady podejścia do kwestii ryzyka ukarania w przypadku dochowania terminu korekty nawet przewidzianego prawem, co powinno być uznawane za nadmierne penalizowanie' - podkreśla Prezydent Andrzej Malinowski.

Pismo Prezydenta Pracodawców RP w tej sprawie trafiło do Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierza Kleiny.

'Zwracam się więc do Pana Przewodniczącego z prośbą o przeanalizowanie przedstawionego zagadnienia i rozważenie przedstawienia w toku prac Komisji odpowiednich poprawek, w celu uniknięcia nieuzasadnionego pogarszania sytuacji podatników' - zakończył Prezydent Andrzej Malinowski.

***

Pełną treść pisma znajdą Państwo tutaj.