PROTEST ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPRAWIE ZAMACHU NA NIEZALEŻNOŚĆ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO I AUTONOMIĘ ORGANIZACJI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

Partnerzy Społeczni, reprezentujący w Radzie Dialogu Społecznego największe centrale związków zawodowych i organizacje pracodawców zdecydowanie protestują przeciwko ingerencji w niezależność tej najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce – piszą we wspólnym apelu organizacje pracodawców i związki zawodowe zrzeszone w Radzie Dialogu Społecznego.

Ustawa z takim trudem wypracowana w 2015 roku, daje wszystkim organizacjom reprezentatywnym, które spełniają warunki zapisane w ustawie o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, gwarancję udziału w pracach Rady ich przedstawicieli, wskazanych przez ciała statutowe tych organizacji i powoływanych przez Prezydenta RP. Niezależność i autonomia organizacji związkowych i organizacji pracodawców jest fundamentem dialogu społecznego, zagwarantowanym nie tylko w ustawie, ale także w dokumentach międzynarodowych, w tym w Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Traktatach Unii Europejskiej. Takie uprawnienie organu rządowego – Prezesa Rady Ministrów to zamach na niezależność organizacji związkowych i organizacji pracodawców – czytamy w liście.


Sygnatariuszami są :

Pracodawcy RP

Business Centre Club

Konfederacja Lewiatan

NSZZ 'Solidarność'

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Rzemiosła Polskiego


Protest jest dostępny tutaj.