Silne „tak” dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Polskie społeczeństwo jest zdecydowanie prounijne. Aż dziewięciu na dziesięciu (88%) pytanych przez CBOS dorosłych Polaków uznaje się za zwolenników członkostwa Polski w UE. 

To już drugi w tym roku sondaż CBOS (poprzedni zrealizowano w kwietniu), który pokazuje tak wysoki poziom poparcia dla obecności Polski w UE. Poparcie to wzrosło (o 3 punkty procentowe) w drugim kwartale. Obecny poziom poparcia jest też najwyższy od marca 2014 roku (wówczas poziom aprobaty dla członkostwa w UE wynosił 89%). Co istotne – akceptacja naszej obecności w Unii jest postawą dominującą niezależnie od grupy społeczno-demograficznej, którą reprezentują badani oraz ich preferencji partyjnych – w elektoracie każdego z ugrupowań politycznych zdecydowanie przeważają zwolennicy obecności Polski w UE.

Badanie CBOS pokazuje też, że społeczeństwo polskie nie tylko silnie popiera członkostwo w UE ale jednocześnie – rozważając wizje przyszłości Polski i Unii, w kontekście koncepcji Europy dwóch lub kilku prędkości – opowiada się za pogłębieniem integracji europejskiej: 58% badanych jest przekonanych, że w interesie Polski jest przynależność do grupy państw jak najściślej ze sobą współpracujących (to aż o 8 punktów procentowych więcej niż w pomiarze kwietniowym). Trzeba tu podkreślić, że co do zasady, Polacy są przeciwni tworzeniu Europy kilku prędkości. Jednak gdyby zmiany UE przybrały taki kierunek, to Polska nie powinna znaleźć się na marginesie, lecz dążyć do ścisłej integracji.

Warto też odnotować, że wśród krajów Grupy Wyszehadzkiej, w których również przeprowadzono badanie, to właśnie w Polsce poziom poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej jest najwyższy. Na Węgrzech zwolennicy członkostwa stanowią 82%, w Słowacji – 74% a w Czechach – 56%.

Informacja o badaniu: CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia (325)”, badanie CAPI, losowa, reprezentatywna próba 1020 Polaków w wieku 18+, termin realizacji: 1-8 czerwca 2017