Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Pierwsze spotkanie nowego zespołu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pracodawców RP

Przedstawiciel Pracodawców RP uczestniczył 30 września br. w zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia pierwszym spotkaniu Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w Ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Spotkanie miało charakter wstępny, określający ramy prac i ogólne oczekiwania dot. procedowanej ustawy:

1) Spotkanie otworzyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Pani Minister przekazała wolę Ministra Zdrowia dotyczącą usystematyzowania kwestii wynagrodzeń pracowników medycznych w jednolitym akcie prawnym.

2) Obecni na posiedzeniu w sposób ogólny przedstawili swoje oczekiwania co do procedowanych zmian, jednak z żadnej ze stron nie padły jakiekolwiek propozycje zapisów szczegółowych.

3) Przedstawiciel Pracodawców RP pokrótce przedstawił stanowisko w sprawie Ustawy, wskazując, iż oczywistą kwestią są oczekiwane podwyżki w sektorze medycznym. Dyskusja nad kwestiami regulacji minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów medycznych nie może być jednak prowadzona w oderwaniu od kwestii możliwości finansowania tych zmian przez NFZ. Na chwilę obecną nie przedstawiono jakichkolwiek instrumentów finansowych umożliwiających zabezpieczenie projektowanych podwyżek (w spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel NFZ). Brak takich gwarancji może doprowadzić do upadłości lub dalszego zadłużania kolejnych podmiotów medycznych. Wskazano również, iż każda propozycja zmian wskaźnika przeliczeniowego dla danej grupy zawodowej musi być poddawana pod dyskusję po szczegółowej analizie opartej na możliwościach finansowania zmian i w korelacji z aktualnymi zadaniami zawodowymi.

4) Pani Minister wskazała, iż obecnie niezbędne jest zabezpieczenie praw nabytych pracowników służby zdrowia w zakresie m.in. dodatków dla pielęgniarek oraz lekarzy decydujących się na pracę w jednym podmiocie. Akty określające te prawa wskazują datę graniczną na 31.12.2020 r. i niezbędne jest ustawowe przedłużenie płatności tych świadczeń. Po przeprowadzonej w sprawie krótkiej dyskusji przedstawiciel Pracodawców RP wniósł o udostepnienie projektowanych zmian, celem zajęcia merytorycznego stanowiska w sprawie.

5) Pani Minister, uznając zasadność argumentu przedłożenia zgromadzonym projektu nowego aktu prawnego dotyczącego dodatków dla pracowników medycznych, zobowiązała się do jego przesłania przed najbliższym spotkaniem planowanym na dzień 07.10.2020 r. Pani Minister zobowiązała się również do zaproszenia na najbliższe spotkanie przedstawiciela NFZ, aby możliwa była dyskusja nad finansowaniem procedowanych zmian.

Kolejne spotkanie zostało wstępnie zaplanowane na 7 października 2020 r.