Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

O włos od rekordu – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Ocena zmiany bieżącej koniunktury gospodarczej w Polsce zbliżyła się do najwyższych poziomów w historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W sierpniu 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 117,3 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 114,2 pkt w lipcu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 118,3 pkt w poprzednim miesiącu do 122,8 pkt w sierpniu.

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z sierpnia 2017 r.


Środek III kw. 2017 r. naznaczony był w ocenie ankietowanych przedsiębiorstw dalszą dynamiczną poprawą ich bieżącej sytuacji biznesowej. Wprawdzie poprawa wartości dwóch podstawowych wskaźników tworzących Indeks Optymizmu Przedsiębiorców nie była tak znaczna jak w lipcu, lecz osiągają one wartości coraz bliższe historycznym rekordom. Jest to szczególnie widoczne w przypadku wskaźnika ogólnej oceny bieżącej koniunktury gospodarczej, którego dzieli już jedynie 0,1 pkt od zrównania się z najwyższym zanotowanym dotąd w listopadzie 2015 r. wynikiem 117,4 pkt. W przypadku wskaźnika odnoszącego się do oczekiwań na przyszłość jeszcze wiele brakuje natomiast do pobicia rekordu ustanowionego w czerwcu 2015 r. na poziomie 139,9 pkt.

Mimo przewagi pozytywnych wskazań co do oceny bieżącej sytuacji, firmy biorące udział w badaniu zwracały uwagę na nakładane na nie znaczne obciążenia fiskalne w relacji do wypracowanego przez nie wyniku finansowego, a także utrzymująca się ciągle niestabilność otoczenia prawnego kreowana przez samego ustawodawcę. Można zakładać, że gdyby nie te problemy sygnalizowane przez przedsiębiorców, ocena obecnej koniunktury w polskiej gospodarce i warunków do prowadzenia działalności biznesowej byłyby jeszcze lepsze. Póki co efekt tych negatywnych zjawisk jest również niwelowany przez silny popyt na rynku wewnętrznym, podtrzymywany przez znajdujący się w bardzo dobrej kondycji rynek pracy, a także ożywienie gospodarcze u głównych partnerów handlowych Polski.

Skłonność ankietowanych firm do inwestowania nieznacznie zmalała, lecz wciąż pozostaje duża. Biorąc pod uwagę fakt, iż pytanie dotyczy planów inwestycyjnych w perspektywie najbliższego półrocza, a pozytywny sentyment wśród przedsiębiorców w tym zakresie pojawił się począwszy od maja br., można oczekiwać, że większe inwestycje sektora prywatnego w Polsce powinny pojawić się w IV kw. 2017 r. Jednocześnie bardzo istotnie zwiększył się odsetek firm planujących zwiększenie poziomu zatrudnienia. Biorąc pod uwagę narastające ograniczenia po stronie podaży pracy, plany te mogą okazać się trudne do zrealizowania.

Najbardziej optymistyczne nastroje panują w handlu, usługach detalicznych i przemyśle. Firmy transportowe bardzo dobrze oceniają sytuację bieżącą, ale są neutralnie nastawione odnośnie do perspektyw na przyszłość. Stonowane nastroje panują natomiast w sektorze finansowym i budowlanym.

           Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej        Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy