Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Konkurs „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?”

Pracodawcy RP zapraszają studentki i studentów do udziału w konkursie „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?”. Zadaniem dla uczestników jest odpowiedź na tytułowe pytanie w formie krótkiego wideo, prezentacji lub eseju. Zwycięzcy odbędą miesięczne płatne staże w Pracodawcach RP, PGE Narodowym i Provident Polska.

Nagrodą w konkursie jest miesięczny płatny staż  w Warszawie w dniach 2 – 27 września 2019 roku.

Zwycięzcy konkursu odbędą staż w trzech instytucjach: Pracodawcy RP, Provident Polska, PGE Narodowy. W każdej instytucji laureaci spędzą minimum tydzień.

Zadanie konkursowe

Odpowiedź na tytułowe pytanie „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?”
w wybranej formie:
•    krótkiego video – maks. 3 min.,
•    prezentacji – maks. 15 slajdów,
•    eseju – maks. 4500 znaków.
Prace będą oceniane pod kątem kreatywności, pomysłowości oraz ciekawego i oryginalnego ujęcia tematu.

Zgłoszenie do konkursu
•    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.pracodawcyrp.pl/konkursstaz
•    Pracę konkursową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: staz@pracodawcyrp.pl
•    W przypadku filmu i prezentacji prosimy o przesłanie ich poprzez We Transfer.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 sierpnia 2019 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12.08.2019 r. na stronie internetowej www.pracodawcyrp.pl

Ze względu na niezadowalający poziom prac, organizatorzy zdecydowali się wstrzymać rozstrzygnięcie konkursu.


Regulamin konkursu

„Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?'

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?”, zwanego dalej „Konkursem” są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Brukselska 7, 03-973, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która posiada ważną legitymację studencką a tym samym status studenta w Polsce.

1.3. Konkurs trwa od 24.06.2019 do 05.08.2019 do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

1.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Zasady ogólne Konkursu

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie pracy konkursowej w wybranej formie:

a) krótkiego video,

b) prezentacji

c) eseju

która będzie odpowiedzią na pytanie „Kobieta 2050.Jakie będą kobiety przyszłości?”?

2.2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.pracodawcyrp.pl/konkursstaz, pracę konkursową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail staz@pracodawcyrp.pl. W przypadku filmu i prezentacji preferowane jest wysłanie pracy poprzez We Transfer.

2.3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

2.4. Zwycięzcę konkursu wyłania Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora.

2.5 Organizator wyłoni od jednego do czterech zwycięzców.

2.6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Nadesłane prace ocenia Organizator według następujących kryteriów: Ogólne kryteria:

a) kreatywność, pomysłowość podejścia do zadanego tematu,

b) ciekawe i oryginalne ujęcie tematu,

Szczegółowe kryteria w zależności od wybranej formy pracy konkursowej:

a) film - długość video (maks. 3 minuty); link do nagrania należy umieścić w wyznaczonym miejscu w formularzu zgłoszeniowym

b) prezentacja – maksymalna liczba slajdów 15

c) esej – maksymalna liczba znaków – 4500

2.7. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, która nie spełnia wymagań regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych.

2.10. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

2. 11. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do 12.08.2019 r. na stronie Organizatora www.pracodawcyrp.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku.

3. Zasady ogólne stażu

3.1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu, m. in. w następujących instytucjach (w każdej po min. 1 tygodniu): Pracodawcy RP, Provident Polska, PGE Narodowy.

3.2. Staż odbędzie się w dniach 02.09.2019 r. – 27.09.2019 r. Dyspozycyjność w tym terminie jest konieczna.

3.3. Staż odbywa się w Warszawie w siedzibach instytucji wymienionych w pkt 3.1. (wymagana dyspozycyjność - 40 godzin tygodniowo)

3.4. Szczegóły odbycia stażu zostaną uzgodnione ze zwycięzcą Konkursu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w regulaminie.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

4.3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 późn. zm.).

4.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania prac wraz z imieniem i nazwiskiem.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności od niego niezależne.

4.6. W przypadku zmiany regulaminu, Organizator umieści informację o tym na stronie www.pracodawcyrp.pl.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia go, bez podania powodu.

4.8. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa.

4.9. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora www.pracodawcyrp.pl.