Komisja Europejska wzywa do prowadzenia rzetelnych konsultacji z partnerami społecznymi

W corocznych rekomendacjach Komisji Europejskiej dotyczących sfery społeczno-gospodarczej znalazło się mocne odniesienie do problemu, na który Pracodawcy RP zwracają uwagę od kilku lat – niską jakość stanowionego prawa oraz związaną z tym kwestię nierzetelnych konsultacji z partnerami społecznymi, w tym z organizacjami pracodawców. Komisja wzywa do poprawy jakości otoczenia prawno-regulacyjnego i wzmocnienia roli konsultacji. 

W ocenie Komisji niestabilne regulacje prawne negatywnie wpływają na aktywność inwestycyjną i produktywność. Szczególnie negatywny wpływ na przedsiębiorczość mają częste nowelizacje przepisów, wynikające ze zbyt małego udziału partnerów społecznych i interesariuszy w procesie stanowienia prawa. Komisja podkreśla, że na konsultacje należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu, a otrzymane uwagi potraktować poważnie, starając się je wykorzystać w projektowanych przepisach.

Głos Komisji Europejskiej jest niezwykle ważny, a partnerzy społeczni – w toku konsultacji Krajowego Programu Reform oraz dyskusji w ramach tzw. semestru europejskiego – wielokrotnie podnosili kwestię braku rzetelnych konsultacji. Według analiz Pracodawców RP nawet połowa ustaw mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej jest uchwalana przy naruszeniu przepisów dotyczących konsultacji. Nagminnie nie kieruje się projektów do konsultacji, skraca termin przesłania opinii, sięga po ścieżkę poselską (omijając i konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe) lub traktuje otrzymane opinie jako spełnienie formalnego obowiązku przeprowadzenia konsultacji, bez najmniejszej woli uwzględnienia ich w dalszych pracach.

Efektem lekceważenia konsultacji jest coraz gorszej jakości prawo, które zmienia się po kilka razy w roku. Przyjęta w ekstraordynaryjnym trybie, w grudniu 2018 r., ustawa „zamrażająca” ceny prądu była już raz nowelizowana, a wkrótce zakończą się prace nad jej drugą nowelizacją. Brakuje też rozporządzenia, które pozwoli stosować w praktyce jej kluczowe postanowienia. Jak w takich warunkach prowadzić biznes?

Pracodawcy RP stoją na stanowisku, iż konsultacje i dialog z partnerami społecznymi to punkt wyjścia do poprawy jakości przepisów oraz zapewnienia stabilnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Komisja Europejska podziela ten punkt widzenia. Teraz warto, by podzielił je także rząd oraz wspierająca go większość parlamentarna.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej