Ambiwalentne zmiany nastrojów firm – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Ocena bieżącej sytuacji biznesowej ponownie rośnie, ale jednocześnie kontynuowany jest spadek oceny dotyczącej oczekiwań na przyszłość – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W listopadzie 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 122,8 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 122,0 pkt w październiku. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 128,2 pkt w poprzednim miesiącu do 127,8 pkt w listopadzie.

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z listopada 2017 r.


Po słabszym październiku, w którym nastąpił spadek obu głównych wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, listopad przynosi ambiwalentny rezultat. Z jednej strony subindeks sytuacji bieżącej odrobił większość strat z poprzedniego miesiąca, osiągając poziom bliski historycznego szczytu ustanowionego we wrześniu. Z drugiej zaś strony kolejny miesiąc z rzędu obniża się wskaźnik dotyczący prognoz w perspektywie najbliższego półrocza. Jest on obecnie najniższy od trzech miesięcy. Należy jednak podkreślić, iż wartości obu składowych utrzymują się wyraźnie powyżej granicy 100 pkt, co oznacza znaczącą przewagę optymistów nad pesymistami wśród przedsiębiorców.

Obniżył się również odsetek firm planujących zwiększanie nakładów inwestycyjnych i poziomu zatrudnienia. Ten pierwszy wskaźnik znalazł się najniżej od czerwca br., podczas gdy drugi osiągnął najniższy poziom od lipca br. W obu przypadkach utrzymuje się jednak dominacja firm przewidując zwiększenie nakładów na środki trwałych oraz tworzenie nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Najlepsze nastroje panują w przemyśle oraz handlu (badanie było prowadzone jeszcze przed uchwaleniem przez Sejm ustawy dotyczącej zakazu handlu w niedziele). Mniej optymistyczne są natomiast firmy z sektora finansowego, transportowego i budowlanego. Sektor finansowy jest jedynym, w którym spodziewana jest redukcja poziomu zatrudnienia, podczas gdy relatywnie spore inwestycje i wzrost zatrudnienia przewidują firmy transportowe. Jako poważną barierę rozwoju przedsiębiorcy wciąż wskazują częste, głębokie i nieprzewidywalne zmiany przepisów.

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej    Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy