Apel Pracodawców RP o pilne wprowadzenie rozwiązań pomocowych dla polskich i ukraińskich przedsiębiorstw

Pracodawcy RP przedstawili Ministrowi Rozwoju i Technologii, Piotrowi Nowakowi szereg działań z zakresu polityki gospodarczej, które podniosą zdolność adaptacji gospodarki do nowych warunków wobec szoku wywołanego wojną w Ukrainie spowodowaną agresją Rosji.

Propozycje skupiają się na dwóch głównych instrumentach. Pierwsze to te wspierające płynność przedsiębiorstw, kolejne to instrumenty mobilizujące i wspierające finansowanie w celu zwiększenia poziomu inwestycji tych przedsiębiorstw.

W ramach propozycji wspierających płynność przedsiębiorstw Pracodawcy RP apelują o:

  • Rozszerzenie programu gwarancji dla kredytów płynnościowych zaciąganych przez przedsiębiorstwa w związku ze skutkami COVID-19 o przyczyny związane ze zmianami gospodarczymi wynikającymi z wojny. Pozwoli to zmniejszyć negatywne skutki niepewności, utrzymać zaufanie kontrahentów i ograniczy zatory płatnicze.
  • Uruchomienie, np.: przez ARP, PFR, RARS lub inne rządowe instytucje czasowego finansowania firm dotychczas eksportujących dobra lub usługi na rynki wschodnie poprzez czasowe odkupienie od nich zapasów materiałów lub wyrobów gotowych, z przemieszczeniem lub bez przemieszczenia. Albo czasowego odkupienia środków technicznych służących do świadczenia usług (np. zestawów transportowych) celem ich odsprzedaży po okresie restrukturyzacji. Takie rozwiązanie ma charakter zabezpieczonej pożyczki pod zastaw. Tego typu narzędzie płynnościowe umożliwia reorientację tych przedsiębiorców na nowych kontrahentów i nowe rynki zbytu.

Rozwiązania mobilizujące i wspierające finansowanie w celu zwiększenia poziomu inwestycji przedsiębiorstw, które proponuje organizacja skupiają się na:

  • Uruchomieniu programu wspierającego inwestycje uniezależniające gospodarkę polską od relacji handlowych z Rosją i stymulujące jej przebudowę związaną ze zmianami geopolitycznymi i koniecznością uzupełniania europejskich łańcuchów dostaw, jak również reorientacją części polskiego eksportu z kierunków wschodnich na nowe dotychczas słabo eksplorowane destynacje eksportowe jak np. Afryka. W zależności od możliwości fiskalnych Pracodawcy RP proponują :

- rozwój nowych gwarancji kredytowych np. BGK ułatwiających spięcie finansowania inwestycyjnego w bankach komercyjnych

- (czasowy) system wsparcia kapitałowego.

Organizacja widzi również potrzebę podnoszenia na forum międzynarodowym kwestii konieczności przygotowania specjalnych programów kapitałowo-finansowych przez instytucje takie jak EIB, EBRD, World Bank lub IFC, związanych z odbudową gospodarki ukraińskiej i przebudową gospodarek państw Europy Centralnej.

  • Pilnym przeprowadzeniu dokładnego przeglądu przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji, tak aby wprowadzić zmiany pozwalające wykorzystać tę strukturę i aktywność objętych nią Stref Ekonomicznych do mocnego stymulowania inwestycji przez dopuszczenie możliwości rozliczenia wynajmów długoterminowych nieruchomości, maszyn i urządzeń.

W związku z powyższym należy:

a. Umożliwić koncentrację inwestycji przedsiębiorstw na nowoczesnych, zwiększających produktywność i efektywność kosztową środkach produkcji, z możliwością rozkładania ich finansowania w czasie (np. wynajem średnioterminowy) możliwy do rozliczenia w nakładach strefowych.

b. Stworzyć możliwości do nieangażowania kapitału w nieruchomości niezbędne do prowadzenia produkcji zamieniając to w rozwiązania długoterminowego najmu, który mógłby stanowić nakłady inwestycyjne rozliczane w strefie w całym okresie trwania wynajmu (np. 20 lat). W ten sposób możliwe będzie zmobilizowanie kapitału zainteresowanego dochodami z nieruchomości, budową i wynajmem długoterminowym budynków i budowli przemysłowych, w których wynajmujące je przedsiębiorstwa mogłyby koncentrować się na rozwoju technologii i efektywności produkcji.

Wsparcie przeniesienia do Polski aktywności firm ukraińskich, które nie mogą kontynuować działalności w Ukrainie.

Pracodawcy RP rekomendują udrożnienie operacji czasowego przeniesienia ukraińskiej firmy do Polski od strony prawnej, formalnej i ew. legislacyjnej, w taki sposób, by operacja ta mogła odbyć się w hurtowej skali, w krótkim czasie i bez narażenia ciągłości działania biznesu. To inicjatywa zwiększająca PKB i poprawiająca sytuację budżetu, podnosząca przyszłą produktywność obecnie napływających uchodźców. W najgorszym scenariuszu zajęcia Ukrainy przez Rosję - taka operacja miałaby wymiar solidarnościowy. W pierwszym etapie zadanie sprowadzałoby się do kwestii związanych ze skutecznym przeniesieniem pracowników i wartości niematerialnych np.: referencji, kontraktów, a następnie do kwestii prawno-podatkowych i związanych ze skutecznym przeniesieniem majątku fizycznego. Mogłoby się to odbyć np.: poprzez założenie w Polsce spółki kapitałowej i wniesienie do niej przedsiębiorstwa działającego dotychczas w Ukrainie. Wśród możliwości wsparcia jest przekazanie konsultantom gotowym nieodpłatnie przeprowadzać te operacje np.: 10% podatku dochodowego pobranego w pierwszym roku od przeniesienia danego biznesu do Polski.

Pracodawcy RP apelują o przeanalizowanie przedstawionych propozycji. Organizacja deklaruje gotowość do udziału w konsultacji tych zagadnień oraz pomoc w przygotowaniu konkretnych rozwiązań legislacyjnych.


Warszawa, 18 marca 2022 r.

***

Apel dostępny jest tutaj.